Giá trị Cốt lõi

Để “chinh phục tầm cao”, FECON xây dựng một hệ thống “nền móng” vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố

GIÁ TRỊ “ CẦU THỊ, HƯỚNG THƯỢNG" ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

Lắng nghe và không ngừng học hỏi

Nghĩ đến những điều lớn hơn

Vì các mục đích tốt đẹp

Không ngừng học tập phát triển

Tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp

GIÁ TRỊ “ TRÁCH NHIỆM CHUYÊN NGHIỆP “ ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

Có trách nhiệm với sự tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho mình

Cam kết thực hiện và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình

Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu của chủ tài sản

Tôn trọng phẩm giá của người khác/p>

Tham gia vào các hoạt động có liên quan một cách tích cực

Là một công dân có trách nhiệm

GIÁ TRỊ “ TRUNG THỰC THẲNG THẮN “ ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

Chính xác trong thông tin

Chính trực trong kinh doanh

Thẳng thắn trong trao đổi

Đối xử công bằng

GIÁ TRỊ “ ĐAM MÊ QUYẾT LIỆT “ ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

Chính xác trong thông tin

Chính trực trong kinh doanh

Thẳng thắn trong trao đổi

Đối xử công bằng

GIÁ TRỊ “ ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ “ ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở

Quan điểm

Sự thấu hiểu

Sự tin tưởng

Làm gương

Đoàn kết